Organisatieontwikkeling

Mensen in beweging

 

Mensen doen dingen, maken dingen, leren dingen, verhandelen dingen. Gewoon, om in hun onderhoud te voorzien, om te kunnen leven. Maar ook vanuit de behoefte om met plezier, met voldoening en met een gevoel van 'zin en betekenis' actief te zijn. Mensen ondernemen en leren ook opdat ze zich kunnen ontwikkelen en uiting kunnen geven aan wat belangrijk voor ze is.

Maar ook vanuit de behoefte om met plezier, met voldoening en met een gevoel van 'zin en betekenis' actief te zijn. Mensen ondernemen en leren ook opdat ze zich kunnen ontwikkelen en uiting kunnen geven aan wat belangrijk voor ze is.

Dat samen met anderen te doen, te ondernemen en te leren, dingen te ontdekken en te realiseren, vergroot resultaten en voldoening.

Ondernemen en leren zijn vormen van persoonlijke en gezamenlijke expressie die meerwaarde creëren.

Fundamentele factoren bij ondernemen

 

Ondernemende activiteiten vragen Energie. Wat is het dat mensen in een organisatie drijft? Wat maakt dat ze in beweging komen? Wat zijn de bronnen van vitaliteit?

En als energie aanwezig is, als mensen graag in beweging willen komen, wat is het dat Richting kan geven aan die energie? Want zonder richting geen focus, geen synergie en dus geen effectiviteit.

Energie en richting worden omgezet naar Actie. In het verlengde daarvan worden de dingen gedaan. Inspiratie wordt gevolgd door transpiratie. Inspanningen worden geleverd. Activiteiten geven vorm aan visie en realiseren ideeën.

En dan de Resultaten van dat alles, materieel, en psychologisch in de vorm van voldoening en waardering.

Die zijn nodig om het proces in stand te houden. De resultaten leveren de energie om de cirkel gezond te houden.

Faciliteren van organisatie-ontwikkeling

 

In ontwikkelingstrajecten helpt Synwork Consult organisaties, teams en individuen bij het:

- manifest maken van energie (vitaliseren)
- creëren van richting (visioneren)
- implementeren van actie (operationaliseren)
- integratie van resultaten (waarderen)

Daarbij zoeken we aansluiting bij de beleving van onze opdrachtgever en de mensen in de organisatie. Zowel rationeel als emotioneel, zowel op inhoud als op proces. Samen brengen we het proces tot leven dat de ontwikkeling van de organisatie, team en individu in een versnelling zal brengen.

 

Gebaseerd op informatie uit gesprekken met betrokkenen worden hypothesen gebouwd die in dialoog met de opdrachtgever worden getoetst. Dan wordt een traject ontworpen waarmee zowel inhoudelijke doelstellingen (b.v. ontwikkeling van visie en implementeren van acties voor business-ontwikkeling) als procesdoelstellingen (b.v. teamontwikkeling en cultuurontwikkeling) in een gecombineerd (synergetisch) proces zullen worden gerealiseerd.  

Voorbeelden van Organisatie-ontwikkelingstrajecten

 

Teamontwikkeling, Visie-ontwikkeling en Actie-implementatie

Teamvorming in een (management)team is op zichzelf een natuurlijk proces. Het "we vinden elkaar wel" kost echter tijd, en soms duurt dat te lang. En soms ben je als team zo geobsedeerd door de inhoudelijke aspecten van het werk dat je de werkelijke productiviteit en creativiteit van de relaties binnen het team uit het oog verliest. Het loont de moeite het "werken aan inhoud" even te vertragen, te investeren in het relationele- en leerproces van het team, zodat vervolgens de productiviteit van het team in een versnelling komt. Via de ontwikkeling van visie en het realiseren van acties wordt dan aan dit (nieuw) elan richting gegeven.

 

Business-, Cultuur- en Structuurontwikkeling

Een heroriëntatie op de richting en/of het karakter van het ondernemen gaat niet zelden gepaard met vragen naar de identiteit van de onderneming of organisatie. Wie of wat zijn we en wie of wat willen we worden? Welke (nieuwe) business sluit aan bij onze kwaliteiten en competenties, wat gaan we erbij leren en in welke richting moeten onze cultuur en structuur zich ontwikkelen? In een ontwikkelingstraject wordt een "kritische massa" mensen bij het beantwoorden van deze vragen betrokken. Als onderdeel van dat proces, worden tegelijkertijd nieuwe gewenste aspecten van de cultuur gestimuleerd en in de praktijk gebracht. Creativiteit, ondernemerschap en leerbereidheid worden via visie en actie gefocust tot resultaten.

 

Integratie- en Synergietrajecten

Reorganisaties, out- en insourcing en fusies, zijn processen waar groepen mensen die tot dusver vreemd voor elkaar waren, met elkaar moeten gaan samenwerken. Kleinere groepen, die deel worden van een nieuw groter geheel, gaan door een proces van loslaten van het oude (hun herkomst) en zoeken naar een nieuwe identiteit die past in de ontvangende organisatie. De grotere organisatie moet waken voor de valkuil van de arrogantie van de meerderheid, die afsluiting voor nieuwe impulsen kan veroorzaken. Van beide groepen wordt gevraagd iets van de vertrouwde cultuur los te laten, en in de ruimte die zo ontstaat, te zoeken naar gemeenschappelijke uitgangspunten die de basis zullen vormen voor een synthese van beide culturen. In het vervolgens samen bouwen aan visie's en acties zal dan die synthese al doende realiteit worden.


Ontwikkelen van Teamondernemen en Teamleren

Een onderneming of een ondernemende organisatie is voor vitaal ondernemerschap afhankelijk van grote aantallen medewerkers. Medewerkers moeten zich deel gaan voelen van het ondernemen, moeten zich er mee kunnen identificeren. Dat kan alleen maar als er zich in de directe omgeving van de medewerker een kristalisatiepunt van ondernemerschap bevindt. Ondernemerschap dat naar zijn deel van de organisatie is gedelegeerd en dat uitnodigt om daaraan deel te nemen. Teams zijn bij uitstek geschikt om het ondernemen dicht bij huis in de praktijk te brengen. ("Onze winkel succesvol laten worden"). Teams worden tegelijkertijd een broedplaats voor leerprocessen. Ondernemende en creatieve teams zijn er op gebrand de kwaliteit van hun bijdrage steeds te vergroten en bouwen aan hun competenties. In gezonde teams ontstaat het vertrouwen dat nodig is om van, en met elkaar te leren.


Implementeren en trainen van interne coaching

Businessontwikkeling, organisatie-ontwikkeling en cultuurontwikkeling hebben vaak tot gevolg dat technische en gedragscompetenties moeten worden uitgebreid. Lang niet altijd kunnen grote groepen medewerkers naar cursussen en trainingen. Coaching door eigen mensen, leidinggevenden en/of senior medewerkers, maakt het mogelijk essentiële competenties breed in de organisatie te realiseren. Leidinggevenden en senior medewerkers worden getraind in coachingsvaardigheden en coaching als ontwikkelingsinstrument wordt in de HRM- processen geïntegreerd.


Faciliteren van creatieve groepsprocessen

Bij het vinden van oplossingen voor complexe (en mogelijk politiek geladen) problemen is het soms nodig grotere groepen mensen te betrekken. Facilitatie door een externe partij vergroot de effectiviteit en creativiteit van de benodigde groepsprocessen. Vernieuwende en breed gedragen resultaten vinden zo een eenvoudiger implementatie. 

 

Voor meer informatie:
Chris Bakker 0341-844893
chris.bakker@synwork.nl