Mens en organisatie

In een organisatie leven, werken, ondernemen en leren mensen om zich te kunnen ontplooien en in hun levensonderhoud te voorzien. Met vereende krachten en gebundelde kennis worden prestaties geleverd die het individu en de groep in staat stellen te leven en te groeien. De organisatie is een complexe samenhang van behoeften, belangen, en aspiraties van de mensen die

er deel vanuit maken. De ordening van dat alles heeft tot doel de creatieve en ondernemende processen die daar het gevolg van zijn te ondersteunen. Ordening van gezamenlijke creativiteit en ondernemerschap maakt de organisatie tot een scheppend organisme met een eigen identiteit.

 

Organisatie-ontwikkeling is het leer- groei- en

vernieuwingsproces waarin vitale organisaties zich voortdurend bevinden. De tijden zijn voorbij dat Lewins model van "unfreezing-moving-refreezing" een passende bril vormde om naar veranderingen van organisaties te kijken. Organisaties zijn in een bijna onafgebroken staat van beweging. Vloeien zonder onderbreking van de ene fase naar de andere waarbij chaos en ordening elkaar afwisselen

met de onontkoombaarheid van eb en vloed. Dat vraagt nogal wat van mensen. Creatief blijven onder de druk van onzekerheid. Beweging gaan ervaren als een stroom waardoor je je kunt laten dragen in plaats van dat je er tegenin zwemt.

Minder de verkramping van het vasthouden, maar de vrijheid en het avontuur van het los laten. Onzekerheid als bron van creativiteit gaan voelen met de eigen, authentieke identiteit als ankerpunt.

Dat samen met anderen te doen vraagt bereidheid, betrokkenheid en de moed om het eigen belang met het gezamenlijk belang te laten samen vallen.

Ondernemen en leren

 

Ondernemen is het mobiliseren van energie, het creëren van richting, het uitvoeren van activiteiten en het benutten van de resultaten daarvan. Dat ondernemingsproces voltrekt zich op organisatieniveau, maar moet ook op teamniveau en individueel niveau tot leven worden gebracht.

 

Ondernemen is het gezamenlijk creëren van meerwaarde die

via de ondernemingsresultaten voortbestaan en groei mogelijk maakt.

 

Leren is het bewust worden van acties en resultaten, daar iets van te vinden, iets mee te willen en iets mee te doen. Leren ondersteunt en vernieuwt het ondernemen. In professionele organisaties wordt via leren op individueel, team-, en organisatieniveau gebouwd aan de competenties van de organisatie.

Met het ondernemingsproces wordt materiële waarde opgebouwd en met het leerproces waarde aan competenties. In een vitale organisatie geeft visie richting aan deze twee kernprocessen en worden ze door de cultuur en de structuur van de organisatie ondersteunt.